Iskoristiti izbor poverenika za rešavanje ključnih problema

Organizacije civilnog društva predlažu narodnim poslanicima da na sednici Narodne skupštine, koja počinje danas, iskoriste prisustvo kandidata za novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milana Marinovića, i pomognu javnosti da sazna koji su stavovi kandidata u vezi sa rešavanjem ključnih problema u oblastima njegovog budućeg rada. Istovremeno, pozivamo gospodina Marinovića da javnost upozna sa svojim stavovima po ovim pitanjima i u slučaju da ona ne postave narodni poslanici.

 Predstavljanje kandidata, koje je organizovao Odbor za kulturu i informisanje, nije organizovano na način koji bi omogućio kandidatima za poverenika da upoznaju narodne poslanike i javnost po svim bitnim pitanjima za rad ove važne institucije.

Smatramo naročito značajnim da se javnost upozna sa stavovima i planovima budućeg poverenika za rešavanje problema koji su prepoznati u izveštaja o radu, i to:  1) ključne odredbe postojećih zakona o slobodnom pristupu infomacijama i zaštiti podataka o ličnosti koje bi trebalo unaprediti; 2) stav prema nameravanom umanjenju prava na pristup informacijama u vezi sa radom preduzeća u državnom vlasništvu na osnovu nacrta izmena Zakona iz 2018; 3) pokušaji da se pravo na pristup  pojedinim informacijama u potpunosti isključi odredbama drugih zakona; 4) predlozi kako da se prevaziđe problem neizvršavanja konačnih rešenja Poverenika; 5) problem nedovoljnog nadzora nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama i malog broja pokrenutih prekršajnih postupaka, za šta je trenutno nadležna upravna inspekcija.

Takođe, imajući u vidu da primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti počinje za nešto manje od mesec dana, od izuzetnog je značaja da javnost bude upoznata sa planovima poverenika u vezi sa: 1) usvajanjem podzakonskih akata neophodnih za primenu Zakona; 2) planu za prevazilaženje praktičnih implikacija nedostataka novog Zakona, između ostalog i neregulisanja oblasti video nadzora, neusklađenosti pojedinih odredbi Zakona sa Ustavom RS, nejasno uređenog postupka za zaštitu prava građana i nadzora nad primenom Zakona, a na koje je nedavno ukazala i Evropska komisija u Studiji o usklađenosti ZZPL sa propisima EU; 3) informisanjem i edukacijom rukovalaca podacima i građana o novim obavezama i pravima koja predviđa novi Zakon.

Smatramo da bi diskusija o navedenim pitanjima predstavljala najbolji uvod za uspešno obavljanje funkcije poverenika i izgradnju poverenja javnosti. Takva debata bi ujedno značajno pomogla i narodnim poslanicima da uvide na koji način mogu najbolje pomoći uspešnije ostvarivanje dva ustavna prava građana – na pristup informacijama o radu organa vlasti i zaštitu podataka o ličnosti.

CRTA

Fondacija za otvoreno društvo Srbija

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Partneri za demokratske promene Srbija

SHARE fondacija

Transparentnost Srbija

Beogradski centar za bezbednosnu politiku