Kriterijumi za izbor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Mandat Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti istekao je 22. decembra 2018. godine. Imajući u vidu široko postavljene uslove koje propisuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, te potrebu da se ti uslovi konkretizuju i preciziraju, predlažu se kriterijumi koje bi Odbor trebalo da primeni prilikom izbora kandidata za novog Poverenika. Poziva se Odbor da razmotri predložene kriterijume, primeni ih prilikom izbora kandidata za novog Poverenika i omogući javnosti da bude adekvatno informisana i uključena u ovaj proces.

Pismo Skupštini sa predlogom kriterijuma za izbor novog Poverenika, možete poslati ovde

Kriterijumi koje kandidat za poverenika mora da ispuni:

Lice ne ispunjava ovaj kriterijum ukoliko je :

 • Prekršajno osuđivano u kapacitetu fizičkog lica ili odgovornog lica u pravnom  licu u poslednjih pet godina zbog kršenja ZOSPIOJZ, ZZPL i drugih zakona u vezi sa oblastima slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti (Zakona o tajnosti podataka, Zakona o informacionoj bezbednosti i dr.), kao i drugih zakona u oblastima ljudskih prava i antikorupcije (na primer, Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije, Zakona o zaštiti uzbunjivača, Zakona o javnim nabavkama i Zakona o državnoj revizorskoj instituciji),
 • Odlukom nadležnog organa utvrđeno da je prekršilo kršenje profesionalnih standarda i pravila struke (na primer, odluka o disciplinskom kažnjavanju koje je izdao nadležni organ, komora, i sl.)
 • Krivično osuđivano u poslednjih pet godina za krivično delo koje ga čini nedostojnim obavljanja javne funkcije,
 • Nije postupilo po obavezujućem i konačnom rešenju Poverenika po ZOSPIOJZ ili ZZPL u poslednjih pet godina,
 • Nije postupilo po preporuci Agencije za borbu protiv korupcije ili Državne revizorske institucije u poslednjih pet godina.

Kokretno, kandidat nije:

 • član političke stranke,
 • kandidat političke stranke na izborima za organe lokalne samouprave, autonomne pokrajine, za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije ili za predsednika Republike Srbije,
 • donator političke stranke,
 • član tela političke stranke.

Prednost prilikom odabira kandidata na funkciju poverenika treba da dobije kandidat koji ispunjava više navedenih uslova:

 • Objavljeni naučni i stručni radovi u oblastima ZOSPIOJZ i ZZPL,
 • Učešće na stručnim konferencijama i obukama u oblastima ZOSPIOJZ i ZZPL kao predavač,
 • Praktičan rad na predmetima u oblastima ZOSPIOJZ i ZZPL, na primer: sudske odluke, samostalno vođenje predmeta, zastupanje klijenata u predmetima, odgovorno lice za primenu ZOSPIOJZ ili ZZPL koje može da demonstrira poštovanje i unapređenje jednog ili oba prava, i sl.
 • Ekspertsko angažovanje na praćenju ostvarivanja prava iz ZOSPIOJZ i ZZPL,
 • Dobitnik stručnog priznanja iz oblasti koja je relevatna za oblast rada Poverenika.

Smatraće se da kandidat ne poseduje integritet potreban za vršenje funkcije poverenika, ukoliko:

 • Ima nameru da uporedo sa funkcijom poverenika nastavi sa vršenjem druge javne funkcije, ili
 • Je u odgovarajućem postupku utvrđena njegova odgovornost za nesavesan rad, nepostupanje koje je proizvelo narušavanje javnog interesa, ili nepostupanje koje je omogućilo kršenje zakona, ili
 • Je u odgovarajućem postupku utvrđena njegova odgovornost za nepostupanje koje nije zaštitilo žrtvu kršenja zakona ili proizvelo diskriminaciju, ili 
 • Institucija gde je bio/la odgovorno lice ili član upravnog ili nadzornog tela nije usvojila plan integriteta i pored postojanja zakonske obaveze.

Kriterijumi otvorenosti, transparentnosti i integriteta procesa izbora poverenika:

 • Relevantna dokumentacija o procesu i proceduri izbora poverenika je dostupna na sajtu Narodne skupštine,
 • Na sajtu Narodne skupštine je objavljeno da počinje sa izborom poverenika, sa svom pratećom dokumentacijom,
 • Na sajtu Narodne skupštine su objavljeni zapisnici/izveštaji o preduzetim radnjama u procesu izbora poverenika,
 • Na sajtu Narodne skupštine blagovremeno su objavljene biografije kandidata i dokazi o ostvarenosti kriterijuma, tako da se članovima Odbora i javnosti ostavi vremena da kritički sagledaju njihove kompetencije,
 • Na sajtu Skupštine Srbije obezbeđen je prenos sednica Odbora, 
 • RTS je organizovao emisiju o procesu izbora Poverenika i izvestio o predstavljanju kandidata na sednici Odbora.
 • Narodna skupština i Odbor su spremi da zainteresovanim akterima omoguće prisustvo sednicama Odbora,
 • Kandidati su spremni da se na poziv RTS-a predstave u specijalnoj emisiji, 
 • Kandidati su spremni da sa predstavnicima civilnog društva sa drugim kandidatima za funkciju poverenika učestvuju u debati o radu Poverenika u budućem periodu i svojim planovima za upravljanje ovim nezavisnim i samostalnim organom.
 • Način iniciranja procesa izbora,
 • Način predlaganja kandidata,
 • Način evaluacije kandidata,
 • Način odlučivanja i predlaganja skupštini, i 
 • Ako se procedura poštuje od strane Odbora i Narodne skupštine u potpunosti.

Kriterijume za izbor kandidata za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podržalo je preko 80 organizacija civilnog društva koje su posvećene borbi za vladavinu prava i demokratiju u Srbiji.