OVE ODREDBE MORAJU DA SE BRIŠU IZ PREDLOGA NACRTA ZAKONA

Izuzimanje preduzeća koja raspolažu javnom imovinom od prava javnosti da zna

Pod organima vlasti neće se smatrati društva kapitala „koja posluju na tržištu u skladu sa propisima o privrednim društvima“, čak ni kada je država član ili akcionar takvog preduzeća što je bio slučaj do sada. Na taj način građani neće imati mogućnost da sagledaju racionalnost korišćenja javnih sredstava i rada predstavnika države u takvim preduzećima.

Pročitaj više

Protiv rešenja poverenika organ vlasti može da pokrene upravni spor

Ovakvo rešenje omogućilo bi organima vlasti da ne pruže tražiocu informacije do okončanja spora. Budući da je čekanje na dokumente i inače predugo, uvođenje mogućnosti da se ono prolongira za najmanje nekoliko meseci, predstavljalo bi ozbiljan atak na ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Pročitaj više

OVE ODREDBE MORAJU DA SE NAĐU U PREDLOGU NACRTA ZAKONA

Obaveza vlade je da dva puta godišnje podnosi izveštaj narodnoj skupštini o zahtevima za pomoć u postupku izvršenja rešenja poverenika

Odsustvo angažovanja Vlade dovodi do direktnog kršenja ustavom i zakonom zagarantovanog prava na slobodan pristup informacijama zbog toga što određeni broj zahteva nikada nije rešen.

Pročitaj više

Više novčane kazne i prinudna naplata kada organ odbija da dostavi informacije i plati kaznu

Pravo na slobodan pristup informacijama ostvaruje se teško bez podnošenja žalbe i angažovanja Poverenika. Trenutno stanje je neodrživo i zato je potrebno ustanoviti adekvatan mehanizam za izvršenje zakona u slučajevima kada organi javne vlasti gotovo svesno ne žele da postupaju po odredbama zakona.

Pročitaj više